6. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuities)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ดาวโหลดไฟล์ประกอบได้ที่
http://www.aacademy.net/wpcontent/uploads/2014/06/PersonalRiskManagement.pdf

ไม่สะดวกดูออนไลน์ อุดหนุน DVD บทเรียนนี้ได้ที่
http://shop.aacademy.net
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ส่งต่อความรู้
และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ AAcademy ต่อไป

เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมที่
http://www.aacademy.net
A Free Lifelong Learning Academy

6. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuities)

คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี


หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับยกเว้นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 235) ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และต้องทำประกันชีวิตไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่น เพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ก. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
ข. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดนอกจาก ก. เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
ค. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม ก. หรือ ข. ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม ก. และหรือ ข. และหรือ ค. ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
2. ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี
3. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต และผู้รับประกันภัยต้องระบุเพิ่มเติม หากมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ต้องระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์
4. กรณีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 2. แล้ว ต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 1. ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 2. และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา: www.rd.go.th

คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี

ทุนประกัน – เบี้ยประกันคืออะไร EP.2


ทุนประกัน ครับ!
.
ทุนประกัน หรือ จำนวนเงินเอาประกัน คือ จำนวนเงินที่เราเลือกให้บริษัทประกันอย่างเอไอเอจ่ายให้ ในกรณีครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับประกัน)
.
แล้วอะไรคือความสำคัญของทุนประกันล่ะ?
.
ทุนประกันจะสัมพันธ์กับเบี้ยประกันที่เราต้องจ่าย
เมื่อเราต้องการทุนประกันที่สูงขึ้น เบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามสูตรคำนวณเบี้ยประกันครับ
.
แต่จะมีประกันบางประเภท เช่น แบบสะสมทรัพย์ ที่ความคุ้มครองชีวิตมีการปรับขึ้นในขณะที่เราจ่ายเบี้ยเท่าเดิม
.
ยกตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปีเลือกทำประกันแบบสะสมทรัพย์ AIA 15PAY30 (มีปันผล)
จ่ายเบี้ย 84,100 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี (84,100 บาท x 15 ปี เท่ากับ 1,261,500 บาท ตลอดระยะเวลาสัญญา)
.
เลือกทุนประกัน 1,000,000 บาท แต่เมื่อผ่านไประยะเวลานึง (15 ปี) ความคุ้มครองชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 150% ของทุนประกันที่เลือกไว้ตอนแรก หรือเท่ากับ 1,500,000 บาท และมีเงินคืน 1% ของทุนประกัน ทุกปี เป็นจำนวน 28 ครั้ง
.
เบี้ยประกัน” ซึ่งเมื่อเข้าใจรูปแบบการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะทำให้เราสามารถคำนวณและประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันของเราซึ่งจะรวมตั้งแต่เริ่มทำประกันจนถึงตลอดอายุสัญญาได้
เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปแล้วมีแบบไหนบ้าง
เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premium) คือเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันชำระตอนเริ่มทำประกัน
เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ (Renewal Premium) คือเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในปีต่อๆ ไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยสามารถเลือกจ่ายได้ทั้งแบบรายปีหรือรายเดือน
เบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Premium) คือยอดรวมเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันชำระทั้งหมด เพื่อนำมาคำนวณเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่เราจะได้รับนั่นเองครับ
ยกตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) AIA 20PAY LIFE แบบไม่มีปันผล ที่ทุนประกัน 1,000,000 บาท
1) เบี้ยประกันภัยปีแรกเท่ากับ 22,300 บาท
2) เบี้ยประกันภัยปีต่อ คือ 22,300 บาท ชำระอีก 19 ปี (ก่อนหรือในวันถึงกำหนดชำระ)
3) เบี้ยประกันภัยรับรวม เป็น 22,300 บาท x 20 ปี เท่ากับ 446,000 บาท

See also  ความสัมพันธ์จีน-อเมริกาในปี 2021 จะเปลี่ยนไปอย่างไร - BBC News ไทย | ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ไทย กับ สหรัฐอเมริกา

เมื่อเข้าใจเรื่องทุนประกันแล้ว เราก็สามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับตัวเราได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากเลือกจำนวนทุนประกันที่เราต้องการก่อน จากนั้นก็ดูว่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายคือเท่าไหร่ แล้วค่อยปรับให้เหมาะสมกับแผนการเงินของตัวเราเองครับ
.
AIAThailand BetterLives
ศัพท์ประกันน่ารู้ ทุนประกัน SumAssured
หมายเหตุ
1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ มี่ 0814973137
ID Line : meeaia คลิ๊ก http://line.me/ti/p/9fyj7FDkVC
Inbox FB : Borilux lama Mee
มี่ไงไว้ใจได้

ทุนประกัน - เบี้ยประกันคืออะไร EP.2

มูลค่ากรมธรรม์


กรมธรรม์สามัญ

มูลค่ากรมธรรม์

วางแผนการเงินกับแบบประกันตลอดชีพ ได้ทุกช่วงชีวิต


ประกันเน้นคุ้มครองภาระ
ประกันลดหย่อนภาษี
ช่วยคนเก็บเงินประกัน
แบบประกันที่ทำได้ทุกช่วงอายุ
ด้วยเหตุผลต่างๆกัน
สามารถ ลดหย่อนภาษีได้
บ. มีส่วนลดเบี้ยประกัน หากทุนประกันสูงกว่า 500,000 บ.
สนใจข้อมูลเพิ่ม
www.pobprakan.com
Line ID : worradornta
facebook : ต้าพบประกัน
หมายเหตุ
ภาพจาก https://www.freepik.com/
Recorded with https://screencastomatic.com

วางแผนการเงินกับแบบประกันตลอดชีพ ได้ทุกช่วงชีวิต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment